1 Mikakinos

Rozprawka Po Angielsku Opinion Essay Structure

Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie zaawansowanym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay

Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.

Opublikowane przez Adam Czapelski

PISZ


Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych. Dowiedzmy się, jak napisać rozprawkę w języku angielskim na zaawansowanym poziomie.

Rozprawka w języku angielskim - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay

Wyróżniamy cztery rodzaje rozprawki:

 • taką, w której wyrażamy swoją opinię (opinion essay),
 • rozprawkę argumentatywną (for and against essay),
 • rozprawkę, w której proponujemy rozwiązanie problemu (providing solutions to problems essay),
 • dyskurs (discursive essay).

Dwa pierwsze rodzaje są bardzo często spotykane na maturze, a zasady ich pisania nie różnią się zbytnio nawet na wyższych szczeblach edukacji językowej (poza zwiększonym limitem słów oraz wymogiem użycia bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych). Możesz o nich przeczytać tutaj.

My zajmiemy się dwoma pozostałymi typami rozprawek. Esej, w którym zaproponujemy rozwiązane problemu, ma na celu zaprezentowanie naszych sugestii na określony problem. Co ważne, nie ograniczamy się w nim do podania jedynie możliwych sposobów jego rozwiązania, lecz również antycypowane rezultaty.

Praca taka ma trzy części – wstęp, rozwinięcie, oraz zakończenie. We wstępie prezentujemy problem, wraz informacją, dlaczego on zaistniał. W rozwinięciu dokonujemy przedstawienia możliwych dla niego rozwiązań, natomiast w zakończeniu streszczamy naszą opinię.

Kolejnym rodzajem eseju jest dyskurs. Jest to bardzo ciekawa forma, w której ograniczamy się do prezentacji różnych aspektów omawianego przez nas problemu, bez wyrażania naszej opinii na jego temat. To czytelnik na podstawie naszej pracy ma zająć stanowisko w opisywanej sprawie.

Wstęp posłuży nam do przedstawienia tematu wypowiedzi, rozwinięcie do nakreślenia różnych aspektów problemu, a także skonfrontowania argumentów, czyli przedstawienia przeciwstawnych – podobnie jak w rozprawce typu for and against. Zakończenie to idealnie miejsce na skomentowanie poruszanego w pracy problemu. Opcjonalnie w tej części możemy również przedstawić swoją opinię.

Na tym etapie nauki języka angielskiego wymaga się od nas prezentowania bardziej złożonych myśli i słownictwa. Ważnym jest, by nie przedstawiać idei oczywistych i nadużywanych w dzisiejszych czasach, chodzi zatem o poruszenie nieoczywistych aspektów. Dla przykładu, w rozprawce o zanieczyszczeniu środowiska, postarajmy się unikać wyrażeń typu Pollution has been a big issue for years. Zdecydowanie lepsze wrażenie wywołamy poruszając przykładowo aspekt Little has been realised about how detrimental pollution can be to the economy.

Przydatne zwroty

Jak doskonale wiemy, dobrze napisana rozprawka to również użycie dobrych zwrotów i wyrażeń. Oto przykłady:

Scientists/researchers/some suggest that ... – Naukowcy/badacze/niektórzy sugerują, że ...

First of all, ... – Po pierwsze, ...

What seems to be ... – Co wydaje się być ...

As a consequence, ... – W rezultacie, ...

Another point is that ... – Kolejnym punktem/aspektem jest to, że ...

Otherwise, ... – W przeciwnym razie/wypadku, ...

Needless to say, ... – Nie trzeba dodawać, że ...

An example worth mentioning is ... – Przykładem wartym wspomnienia jest ...

Finally, ... – Wreszcie, ...

Nevertheless, ... – Tyle niemniej, ...

Taking everything into consideration, ... – Biorąc wszystko to pod uwagę, ...

Przykładowa rozprawka - providing solutions to problems essay

Do prezentacji, jak jedna z takich rozprawek powinna wyglądać, wybraliśmy esej, w którym zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Temat: W jaki sposób możemy zwalczyć chuliganizm na meczach piłki nożnej?

    Football hooliganism has been fought with for several decades in a number of countries. Many of these have struggled with it; some have successfully got rid of it, while some are still doing their best to prevent hooligans from starting another riot. Where this issue stems from is a bit of a mystery. Some suggest that it is a part of football culture, while others argue that it is a cultural phenomenon. What could be done in order to remedy the situation?
    We shall take a look at what the countries that have successfully battled against hooliganism have done in order to prevent it from happening ever again. What would seem to be the best solution to this problem is introducing severe penalties for those who break the law. Stadium bans are one of the options, yet these will only prove effective against true football lovers, who hardly ever take parts in such riots. Regular hooligans would not care if they were banned from entering a match of some football team.
    Another solution would be a different form of penalty – a financial one. Hooligans most certainly can be tracked, and if we can prove that such a person has done something wrong, which, having broken a seat, they have, we can order them to pay for the damage they have done. Otherwise, a vision of prison or arrest should at least encourage them to never do it again.
    Finally, there is a prospective solution in the form of letting the public see the picture of a hooligan on giant billboards or advertisements. Trying to fight the issue this way, a culprit would be publicly known, and the person themselves would feel at least embarrassed seeing their picture with a humiliating description on a public advertising space.
    To conclude, football hooliganism has been, and in some areas still is a major problem today's football world is facing. We should try to remedy the problem while we can; there are many ways to doing so, and following into the footsteps of those, who have successfully got rid of it, is perhaps our best bet.

 

Nie zapomnij odwiedzić naszego słowniczka zwrotów i bogatej bazy idiomów, które okażą się cenne w trakcie pisania rozprawki.

CZYM JEST FOR AND AGAINST ESSAY?

Jednym z zadań na egzaminie Cambridge English: First jest napisanie rozprawki za i przeciw (for and against essay). Należy przedstawić zalety i wady danego zagadnienia oraz przedstawić rzeczowe argumenty, dzięki którym Twoja wypowiedź pisemna będzie prowadzić do konkluzji adekwatnej do tematu pracy. Pamiętaj o zachowaniu właściwej objętości pracy: 140-190 słów.

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU FCE JESZCZE SKUTECZNIEJ
Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu Cambridge English: First to koniecznie sprawdź ofertę książek, które przygotują Ciebie do egzaminu FCE.
Zobacz ofertę

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z czterech akapitów:

 1. WSTĘP – ogólne przedstawienie zagadnienia w sposób przejrzysty i przykuwający uwagę czytelnika. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie. Warto pokusić się o pytanie retoryczne, aby wzbogacić swoją wypowiedź i wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej Twoją rozprawkę.
 2. ZALETY – wybierz 2-3 argumenty i uzasadnij je. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie cytatu znanej osoby, który wpasowałby się idealnie w tok zapisanych przemyśleń.
 3. WADY – jak wiadomo niemal wszystko ma dwie strony medalu. Zastanów się nad cechami negatywnymi danego zagadnienia. Zapisz je i rozwiń jak w przypadku zalet.
 4. ZAKOŃCZENIE – podsumowanie uwzględniające negatywne lub pozytywne stanowisko autora. W ostatnim akapicie możesz jasno przedstawić osobiste spojrzenie na daną kwestię.

JAK NAPISAĆ DOBRĄ ROZPRAWKĘ PO ANGIELSKU? – WSKAZÓWKI

Zanim zabierzesz się do tworzenia eseju warto zapamiętać kilka zasad, dzięki którym napiszesz poprawny tekst rozprawki. Pamiętaj to nie list do przyjaciela! Wypracowanie musi być napisane w stylu formalnym. Co to oznacza w praktyce? Budujesz zdania złożone połączone odpowiednimi spójnikami (moreover, additionally), nie używasz form skróconych (don’t -> do not) i stosujesz słownictwo na poziomie B2+ (interesting -> gripping). Nie należy stosować zaimków osobowych „I – we” ponieważ wyraźnie wskazują one na opinię osoby piszącej. Zastąp je formą bezosobową, stroną bierną a także inwersją stylistyczną. Takie „wspomagacze językowe” sprawią, że rozprawka za i przeciw będzie czytelna a tym samym lepiej oceniona przez egzaminatora.

Każdy akapit powinien rozpoczynać się od tzw. topic sentence. To nic innego jak krótkie zdanie, które przedstawia ogólny zarys danego akapitu. Możesz napisać np.: „There are various benefits of using public transport.”

PRZYDATNE WYRAŻENIA, DZIĘKI KTÓRYM TWOJA ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ODNIESIE SUKCES

1. Przytaczanie przykładów i kontrastu:

 • for example / for instance – na przykład
 • however / although – jednakże / chociaż
 • despite / in spite of – pomimo
 • on the one hand / on the other hand – z jednej strony / z drugiej strony
 • therefore / as a result / thus – zatem / tak więc
 • moreover / in addition – co więcej / ponadto
 • be in favour of / be against – być za / przeciw

2. Wymienianie argumentów:

 • in the first place – po pierwsze
 • to start with – na początek
 • firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / drugie / trzecie
 • besides – poza tym
 • finally – na koniec

3. Prezentacja argumentów typu „for”:

 • the main advantage of … is that – główną zaletą … jest to, że
 • it is believed / said that – sądzi / mówi się, że
 • a number of people are in favour of – niektóre osoby są za …
 • another benefit is that – kolejną zaletą jest to, że
 • not only is it a great asset, but also – nie tylko jest to dużą zaletą, ale również …

4. Prezentacja argumentów typu „against”:

 • opponents point out that – przeciwnicy zwracają uwagę, że
 • however,it needs to be added that – jednakże, należy dodać, że
 • from an ethical point of view – z etycznego punktu widzenia
 • the issue is far from being solved, but – długa jeszcze droga do rozwiązania tego problemu, ale

5. Podsumowanie:

 • in conclusion – na zakończenie
 • it is clear from the above evidence that – z powyższych punktów wynika, że
 • to sum up – podsumowując
 • all in all – ogólnie rzecz biorąc
 • taking all this into consideration / account – biorąc wszystko pod uwagę
 • on balance – po namyśle

PRZYKŁAD ANGIELSKIEJ ROZPRAWKI ZA I PRZECIW

TO SHOP OR NOT TO SHOP AT WEEKENDS?

It is commonly known that doing the shopping at weekends has become very convenient these days in Poland. A great number of people go shopping on Sundays and they cannot imagine this could be different. There are those who believe that purchasing things should not take place then. Therefore, the question arises whether shops should be open at weekends or not?

This cannot be denied that there are a lot of advantages of shopping at weekends. Firstly, the one who is busy can spend long hours walking around a mall to find the best products. Additionally, one can take their friends or family and choose from various forms of entertainment. Besides, stores attract customers by holding sales at the weekend. Thus, it is a sin not to take advantage of it.

Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. Someone once said „the quickest way to know a woman is to go shopping with her” and this quote appears to be true in the times of consumerism. As a matter of fact, a shopping mall is treated like a meeting point and the majority of people are inclined to admit they do it just to kill time. Not only do shop assistants need to stay at work, but also they cannot spend leisure with their families. Finally, it is a vicious circle if everyone goes to commercial centres and helps this phenomenon to implant into everyday routine.

To sum up, there are different points of view whether weekend shopping is good or bad. I personally believe that shopping centres ought to be closed and there is enough time to buy items on a daily basis. Most European countries do not have problems with that so why should we?

Pobierz przykład w PDF

INNE RODZAJE ROZPRAWEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teraz już wiesz jak napisać bardzo dobrą rozprawkę po angielsku. Jeśli szukasz więcej przykładów rozprawek, to koniecznie przeczytaj najnowszy wpis – Ways To Go Green Without Changing Your Lifestyle, w którym podajemy inny rodzaj rozprawki w języku angielskim tzw. rozwiązanie problemu (problem-solution essay). Poznaj więcej przydatnych słówek i gotowych zwrotów.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *